+48 605 696 768
kancelaria@magdalenawitkowska.pl
Prawo Cywilne

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych i poza procesowych;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zastępstwo prawne w postępowaniu o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu;
 • zastępstwo prawne w sprawach o ubezwłasnowolnienie;
 • ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania;
 • dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • sprawy o eksmisję z lokalu;
 • sprawy o zasiedzenie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • sprawy o ustanowienie służebności gruntowych i osobistych;
 • sprawy o ustanowienie zastawu na rzeczach ruchomych;
 • sprawy o przywrócenie utraconego posiadania;
 • sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
 • sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;